Prace ogólnośrodowiskowe

Firma ARKA podejmuje działania w kierunku popularyzacji wiedzy o ochronie środowiska. Obejmują one również wymianę informacji i edukację w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym:


• upowszechnianie informacji o gospodarowaniu wodą,
• wymianę informacji i kontaktów,
• edukację ekologiczną na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą,
• popularyzację wyników prac ośrodków naukowo-badawczych.

W ramach prac firma ARKA wykonała m. in:


- opracowanie dla Ministerstwa Środowiska:
"Analiza dotychczasowych opracowań związanych z wdrażaniem Dyrektywy Rady 91/676/EWG oraz przygotowanie materiału do opracowania raportu końcowego nt. wdrażania tej dyrektywy w Polsce",


- opracowanie dla Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach:
"Podstawowe obligatoryjne i fakultatywne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska w rolnictwie Unii Europejskiej" cz. "Zagospodarowanie ścieków bytowych, odpadów pochodzenia rolniczego oraz odpadów niebezpiecznych pochodzenia rolniczego w gospodarstwie rolnym".


pozwolenia zintegrowane | operaty